Algemene gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Deze website (hierna ook ‘www.splin.be’) wordt gepubliceerd en beheerd door SPLIN NV (hierna ‘SPLIN’), met maatschappelijke zetel te 4890 Thimister, Rue des Trois Entités 12, met ondernemingsnummer 0403.881.472.

  1. Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaard je zonder enig voorbehoud onze gebruiksvoorwaarden. Uw toegang tot onze website is onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden en het toepasselijk recht.
  2. SPLIN behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen, en de gebruikers hiervan via deze website op de hoogte te brengen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

  1. Alle afbeeldingen weergegeven op deze website evenals haar inhoud zijn eigendom van SPLIN en worden beschermd door industriële - en intellectuele eigendomsrechten.
  2. Je mag deze informatie, teksten, foto’s, afbeeldingen weergeven op deze website uitsluitend gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en je mag deze dus niet kopiëren, wijzigen, doorsturen, beschermen door intellectuele eigendomsrechten of publiceren, in zijn totaliteit of gedeeltelijk, voor om het even welke reden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van SPLIN.
  3. Het is uitdrukkelijk verboden om de tekens (woorden en logo's) m.b.t. SPLIN en haar producten te downloaden op een permanente wijze, te kopiëren of te verdelen op enige wijze zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van SPLIN.

VERANTWOORDELIJKHEID

  1. SPLIN en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van SPLIN. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat SPLIN elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website.
  2. De gebruiker erkent dat SPLIN het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van www.splin.be te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

HYPERLINKS

  1. Het is mogelijk dat deze website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel uitsluitend informatief en SPLIN biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat SPLIN zich akkoord verklaart met de inhoud en SPLIN is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt.

BEVOEGHEID - WETGEVING

  1. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en haar gebruiksvoorwaarden.
  2. Ingeval van betwistingen zal enkel de ondernemingsrechtbank Luik, afdeling Verviers bevoegd zijn.